Regulamin programu lojalnościowego

 

Regulamin programu lojalnościowego „Zakupy na piątkę”
w Hurtowni „KRYSTYNA” Trala Krystyna, 32-500 Chrzanów, ul. Partyzantów 12.

 

§1

Definicje

 

 1. Program lojalnościowy prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Towar - dobro materialne przeznaczone na sprzedaż, będące w sprzedaży Organizatora Programu Lojalnościowego.

 

 1. Organizator Programu Lojalnościowego – Hurtownia „KRYSTYNA” - Trala Krystyna, ul. Partyzantów 12, 32-500 Chrzanów wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Chrzanowa pod nr 619/89, posiadająca Regon: 271586636, NIP 6280003349.
   
 2. Uczestnik Programu – osoba fizyczna? - nabywająca towary w placówce handlowej Organizatora Programu, która przystąpiła do Programu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej http://lojal.centrumlazienek.pl
   
 3. Konto Uczestnika Programu – indywidualne konto Uczestnika, na którym rejestrowane są punkty zgromadzone przez Uczestnika Programu.

 

 1. Punkty- punkty upoważniające do uzyskania nagrody w Programie, uzyskane wg zasad określonych w niniejszym Regulaminie

 

 1. Deklaracja – formularz zgłoszenia do Programu, dostępny na stronie internetowej http://lojal.centrumlazienek.pl.

 

 1. Katalog Nagród – zestawienie towarów i usług (Nagrody Programu) oferowanych w ramach Programu Lojalnościowego w zamian za zgromadzone przez Uczestnika Programu Punkty.
  Aktualny Katalog Nagród znajduje się na stronie http://lojal.centrumlazienek.pl

 

§2

Postanowienia Ogólne
 

 1. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu i realizowany od 1 lipca 2018 r do czasu odwołania.

 

 1. Celem programu jest promocja Organizatora i towarów przez niego oferowanych poprzez zwiększenie popytu na te towary i wzrost wartości sprzedanych towarów.
   
 2. Program jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   
 3. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 KC.

 

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w Programie

 

 1. Aby wziąć udział w Programie osoba, o której mowa w § 1, pkt 4, musi prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny – deklarację- przystąpienia do udziału w Programie Lojalnościowym w formie elektronicznej. Deklaracja zawiera klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z Programem oraz w celach marketingowych i handlowych. Prawidłowo wypełniona deklaracja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa firmy, NIP, nr karty, którą posiada (w przypadku braku karty należy wypełnić wniosek o wydanie karty Klienta).
   
 2. Formularz rejestracyjny i Wniosek o kartę znajdują się na stronie internetowej Organizatora: www.centrumlazienek.pl. oraz http://lojal.centrumlazienek.pl .

 

 1. Uczestnik Programu gromadzi Punkty w trakcie dokonywania zakupów w Salonie Sprzedaży Organizatora . Punkty te są rejestrowane na indywidualnym Koncie Uczestnika Programu Lojalnościowego. Uczestnik po wypełnieniu deklaracji otrzyma login i hasło dostępu do Indywidualnego Konta Uczestnika Programu w celu uzyskania bieżącej informacji o ilości zgromadzonych punktów. Punkty zgromadzone i niewykorzystane w poprzednich edycjach Programu nie tracą swojej ważności . Gromadzenie i rozliczanie punktów w ramach niniejszego Programu będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach / Książeczki i forma papierowa/ aż do czasu uruchomienia elektronicznej obsługi Programu.
 2. Jeden punkt będzie odpowiadać kwocie 100 zł netto/ słownie: sto złotych netto / wydanej na zakup towarów w trakcie trwania Programu.
   
 3. Liczba punktów pomniejszana będzie o dokonywane w trakcie trwania Programu korekty Faktur VAT.
   
 4. Punkty zarejestrowane na Koncie Uczestnika Programu zachowują ważność przez cały okres trwania Programu . Są wygaszone po zrealizowaniu nagrody a także po zamknięciu Programu. Punkty mogą być przez Uczestnika wymienione na nagrody w dowolnym czasie trwania Programu pod warunkiem, że ich zgromadzona ilość będzie odpowiadać wartości wybranej nagrody.
   
 5. Nagrodami są towary opisane w obowiązującym w danym czasie Katalogu Nagród, który będzie znajdował się na stronie http://lojal.centrumlazienek.pl
   
 6. Katalog Nagród nie jest ofertą handlową i Organizator nie gwarantuje stałej dostępności wskazanych w nim Nagród.
   
 7. Fotografie i opisy towarów ujętych w Katalogu Nagród mają charakter informacyjny.
   
 8. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Katalogu Nagród, jak również prawo zmiany całego Katalogu Nagród w trakcie trwania Programu bez podania przyczyny. O zmianach w Katalogu Nagród Uczestnik będzie poinformowany odrębnym komunikatem na stronie internetowej Organizatora lub w jego Salonie sprzedaży.
   
 9. Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
   
 10. W celu wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrodę. Uczestnik Programu , z obowiązującego w danym czasie Katalogu Nagród , wybiera nagrodę/y, wypełnia formularz zamówienia nagrody, który znajduje się na stronie http://lojal.centrumlazienek.pl.
   
 11. Katalog Nagród wraz z odpowiadającą im liczbą Punktów promocyjnych przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu .
 12. Uczestnikami Programu nie mogą być osoby pozostające w stosunku pracy w Hurtowni KRYSTYNA i członkowie ich rodzin, a także pracownicy i właściciele placówek handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną i hurtową towarów będących w ofercie Organizatora.
   

§4

Reklamacje

 

 1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie lub elektronicznie na adres Organizatora lub w jego siedzibie z dopiskiem „Zakupy na piątkę” w trakcie trwania Programu.
  O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na e-mail podany powyżej.
   
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.
   
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Biuro Programu w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji na adres Biura Programu. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

 

§5

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

 

 1. Nagrody Programu otrzymane przez Uczestnika nie stanowią nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. w Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o pdof . Wartość nagrody jest przychodem z innych źródeł. Po zakończeniu roku kalendarzowego, osoba fizyczna która odebrała nagrodę rzeczową za uzyskanie odpowiednich wyników w Programie i nie złożyła Oświadczenia, iż wartość nagrody uzyskała w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, otrzyma PIT8C.

 

§ 6

Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Hurtownia „KRYSTYNA” Trala Krystyna, 32-500 Chrzanów, ul. Partyzantów 12 posiadająca NIP:628-000-33-49, Regon:271586636 wpisaną do Centralnej Ewidencji Podmiotów Prowadzących Działalność Gospodarczą „ CEIDG”.

 

 1. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych /ADO/ oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych /IODO/ : e-mail: krytyna.trala@centrumlazienek.pl, iodo@centrumlazienek.pl tel. 32 6232700.

 

 1. Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestników : Imię i Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, Pesel, NIP.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją Programu na podstawie art.6 ust.1 pkt. b, c Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych /RODO/.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty przetwarzające, które świadczą w imieniu i na rzecz Administratora danych usługi związane z przetwarzaniem danych w celu realizacji Programu.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Programu i przez okres 5/pięciu/ lat licząc od roku następującego po roku w którym Uczestnik otrzymał nagrodę.

 

 1. Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprawdzenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych i uzyskania kopii swoich danych i ich przenoszenia .

 

 1. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego /UODO/, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ani warunkiem zawarcia umowy. Uczestnik nie jest zobowiązany do ich podania. Jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w Programie.

 

 1. Uczestnik jest obowiązany do Informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie swoich danych osobowych. W przypadku braku powiadomienia Organizatora o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualnych danych uniemożliwiających w szczególności wydanie nagrody.

 
 

§7

Postanowienia Końcowe

 

 1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w Serwisie internetowym, Infolinii oraz w siedzibie Organizatora . Podstawowe zasady Programu zawarte będą w materiałach informacyjnych oraz reklamowych dystrybuowanych w związku z Programem.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez podanie informacji na swojej stronie internetowej Organizatora.
   
 2. Organizator może wykluczyć Uczestnika Programu z udziału w nim w przypadku naruszenia przez Uczestnika Programu postanowień niniejszego Regulaminu.
   
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa a zwłaszcza przepisy kodeksu cywilnego.
   
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2019r